20.2.09

Ymwelydd!

Mae El Jefe ac MS yn hoffi gweld ymwelwyr yn taro heibio i 'El Castillo' o dro i dro.

Byddant yn ceisio rhoi croeso cynnes iddynt, ac yn anfodlon iddynt adael heb eu bod rhywfodd, rhywsut wedi torri peth ar eu syched.

Felly yr oedd hi'n ddiweddar yn achos yr hen Ddalai Lama. Daeth heibio am sgwrs ag El Jefe, i ofyn ei gyngor.

Cafwyd amser da, a gwych oedd gweld nad oedd ei archwaeth am baned o de draddodiadol Gymreig wedi pylu dim!

Doedd gan El Jefe ddim calon i'w roi iddo mewn cwpan 'china'.

Rhyddid i Tibet!

Arall-fydol!
Wah!

'Alien' ydi'r pyp wedi'r cyfan!

Holides

Ar ddechrau'r wythnos a elwir yn 'Wythnos Hanner Tymor', bu El Jefe ac MS draw i Wrecsam i weld cyfeillion iddynt, ac aros y noson.

Tra'n cydnabod ein bod i gyd yn mynd yn hŷn, mae dirywiad ambell un yn dangos fymryn yn fwy nac yn achos pobol eraill.

Beth mae o'n wneud?

Peidiwch a gofyn!

6.2.09

Mae'n ddrwg i'r iechyd

Sioc nid bychan i El Jefe oedd cerdded i mewn i'w gegin heddiw a darganfod fod y pyp wedi dechrau smocio!

Beth sy'n gwneud y peth yn waeth ydi ei bod yn gwneud hynny mewn 'enclosed space', a fedrwch chi ddim bod yn llawer mwy 'enclosed' nac yn hen gegin El Castillo.

I ddweud y gwir, mae'r 'hen gegin', yn debycach i gwpwrdd gyda dau ddrws, un yn y ffrynt, a'r llall yn y cefn.

Ac yn y fan honno yr oedd y pyp yn cnoi ar ei sigâr!

Ydi hi erioed wedi clywed am 'pyplic health'?

Sywler ar y ffordd y mae'n ceisio rhoi golwg caled a chŵl arni hi ei hun!

Poser!

3.2.09

Llais o'r lluwch!

A hithau wedi gostegu ychydig yn y bore bach, y diweddaraf yw ei bod yn awr yn bwrw eira'n drwm unwaith eto o amgylch swyddfa El Jefe.

Wrth reswm, mae'r llun ar y dde wedi ei dynnu allan o'r swyddfa, ac felly nid llun o'r swyddfa mohono, ond llun o swyddfa rhywun arall.

'Nodweddiadol o El Jefe,' meddech chi, 'yn rhoi pleser i eraill yn lle iddo'i hun!'

Peidiwch a thwyllo eich hunain, bobl. Mae hi'n rhy oer a diflas i El Jefe fentro allan i dynnu llun o'i swyddfa ei hun!

Yn y math yma o dywydd, goroesi yw'r flaenoriaeth, nid peryglu bywyd i gael llun del!

Y car bach dan gwrlid gwyn

Mae rhywbeth am eira sy'n gwneud i El Jefe deimlo'n farddonol, ac o'i gwmpas heddiw, a thros ei gar, mae o leiaf dwy fodfedd ohono!

Nid fod El Jefe yn fardd, wrth gwrs, ond mae'n teimlo weithiau fod rhywbeth o'i fewn sy'n ymdebygu i farddoniaeth, a'i fod yn ceisio gwthio'i ffordd allan!

Ni ŵyr a oes unrhyw un arall sy'n teimlo fel hyn o dro i dro, ond mae'n deimlad braf, er fod iddo elfen o rwystredigaeth.

Ynghanol eira sy'n parlysu popeth, dyna i chi rywbeth i fyfyrio arno! A oes o'ch mewn fardd sy'n ysu i ddod allan?

Yr ateb mwyaf tebygol i El Jefe a chwithau yw, 'Nac oes!'

'Get real!'

2.2.09

Eira mân, eira mawr!

Welodd El Jefe erioed y fath beth! Ychydig o blu eira, ac mae popeth yn dod i stop! Mae'r tywydd yn dod yn brif stori ar y newyddion, a gwlad gyfan yn cael ei pharlysu!

Sylwer mai 'plu' yw'r gair Cymraeg sy'n cael ei ddefnyddio wrth son am 'blu eira'! Ni allai El Jefe (nac El Reverendo, o ran hynny, ac mae ef yn gryn arbenigwr ar eiriau!) feddwl am air oedd yn cyfateb i'r 'flake' yn y 'snowflake' Saesneg. O'u cyfieithu, 'snow feathers' gawn ni yng Nghymru!

O wel, mae o leiaf yn ein gwneud yn wahanol i'n cymdogion dros y ffin!